เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย /

บรรณาธิการ, อมรา พงศาพิชญ์ และมาจอรี มือคะ

Other Authors: อมรา พงศาพิชญ์,, มือคะ, มาจอรี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Feminism
Gender -- identity
Sex -- role
เพศ
เพศศึกษา
สตรีนิยม
สตรีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!