รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำน้ำพริกหนุ่มแช่แข็ง =

The Feasibility Study of Freezing Num-Prik-Noom /

เมธินี เห่วซึ่งเจริญ...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล, พวงทอง ใจสันติ์, เกตุการ ดาจันทา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543
Subjects: อาหาร –– การเก็บและรักษา –– วิจัย
อาหาร –– การแช่แข็ง –– วิจัย
อาหาร –– การบรรจุหีบห่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX601 ร451 2543
Copy 1
Available