วัสดุและการก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในการอยู่แบบยั่งยืนของไทย =

Material and Construction System in Thai Veenacular House for Sustainable Living /

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, สัทธา ปัญญาแก้ว, สุพิชชา โตวิวิชญ์

Main Author: ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก
Other Authors: สัทธา ปัญญาแก้ว, สุพิชชา โตวิวิชญ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Series: โครงการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือนชุมชนและนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก ; โครงการย่อยที่ 6 :( Local Wisdom in House Community and Cultural Ecology for Sustainable Living of Thai People in Westem Region)
Subjects: เรือนไทย
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435 ป147ว 2548
Copy 1
Available