คติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ =

Beliefs and Social Aspects in Relation to House and Living /

ต้นข้าว ปาณินท์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ต้นข้าว ปาณินท์, จิรัฐกา จิตติรัตนากร, อุปถัมภ์ รัตนสุภา, จิโรจ กาญจนาภรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Series: โครงการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือน ชุมชนและนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมการอยู่ออยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก ; โครงการย่อยที่ 3 : Local Wisdom in House Community and Cultural Ecology for Sustainable Living of Thai People in Westem Region.
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไทย (ภาคตะวันตก) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Physical Description: 113 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
ISBN: 9746009532