คู่มือการบริบาลโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก) /

กลุ่มงานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดเชื้อ

No Cover Image
Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดเชื้อ. กองวัณโรค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุงใหม่
Subjects: Respiratory Tract Infections –– in infancy & childhood –– therapy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS280 ค178ค 2539
Copy 1
Available