รายงานผลการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /

โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ, หัวหน้าโครงการ

No Cover Image
Main Author: กุลยา ตันติผลาชีวะ
Other Authors: เยาวภา เดชะคุปต์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, พัฒนา ชัชพงศ์, สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: การศึกษาปฐมวัย ไทย วิจัย
การศึกษา ไทย การบริหาร วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1139.3.T5 ก728ร 2548
Copy 1
Available