การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน /

ชนัญ วงษ์วิภาค...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ชนัญ วงษ์วิภาค, สว่าง เลิศฤทธิ์, อมรชัย คหกิจโกศล, ลักษมณ์ บุญเรือง, มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
Subjects: การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ –– การอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ –– ไทย
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ก446 2547
Copy 1
Available