รายงานวิจัยเรื่องการจัดการห้องสมุดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา =

The Library management evaluation for education quality assurance of higher education institutions /

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, หัวหน้าโครงการวิจัย ; คณะผู้ร่วมวิจัย คันธรส แสนวงศ์, นัทธมน เชยชุ่ม, จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์

Main Author: ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
Other Authors: คันธรส แสนวงศ์, นัทธมน เชยชุ่ม, จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การจัดการ -- ไทย -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การควบคุมคุณภาพ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information