การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แผ่น =

Development of Vagetable-Fruit Snack /

ศีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์

No Cover Image
Main Author: ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: การแปรรูปผลิตผลเกษตร วิจัย
ผัก การแปรรูป วิจัย
ผลไม้ การแปรรูป วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S698 ศ247ก
Copy 1
Available