การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวิชาทักษะภาษาไทย สำหรับวัดผลปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2546 =

AN ANALYSIS ABOUT DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING OF THAI LANGUAGE SKILL FOR SEMESTER FINAL EXAMINATION NARESUAN UNIVERSITY, 2003 /

ทิพย์วรรณ คงเนตร

No Cover Image
Main Author: ทิพย์วรรณ คงเนตร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: ภาษาไทย การวัดผล
ภาษาไทย ข้อสอบ
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4164.5 ท468ก 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available