การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดทางสังคมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง =

A DEVELOPMENT OF SOCIAL STANDARDS AND INDICATORS IN HEALTH SECURITY ON ELDERLY PERSONS IN URBAN AREA /

ธนัช กนกเทศ

No Cover Image
Main Author: ธนัช กนกเทศ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ปริญญาเอก
ผู้สูงอายุ –– สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุ –– การดูแล
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RA776.6 ธ199ก 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available