การพัฒนาโปรแกรมเจนเนติกอัลกอลิทึมสำหรับแก้ปัญหาการสร้างเซลล์ =

Development of a Genetic Algorithm Based Computer Program for Solving a Cell Formation Problem /

สรสิทธิ์ เสริญดี, อภิชาติ ปานเทือก

No Cover Image
Main Author: สรสิทธิ์ เสริญดี
Other Authors: อภิชาติ ปานเทือก
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: จีเนติกอัลกอริทึม
การควบคุมกระบวนการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: ปร. ส343ก 2549
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS155.2 ส343ก 2549
Copy 1
Available