รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการขจัดปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง : โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนยากจนโดยใช้ Panel data ของอำเภอนางรอง เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /

หัวหน้าโครงการ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

No Cover Image
Main Author: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: ความจน –– ไทย –– วิจัย
คนจน –– ไทย –– วิจัย
การพัฒนาชุมชน –– ไทย –– วิจัย
ครัวเรือน –– ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z9 ช593ร 2548
Copy 1
Available