ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน =

Dermatology 2010 /

บรรณาธิการ, ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร.

Other Authors: ปรียา กุลละวณิชย์,, ประวิตร พิศาลบุตร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Dermatology.
Skin Diseases.
Skin Manifestations.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WR140 ต367 2548
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 8
Available
Copy 10
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WR140 ต367 2548
Copy 6
Available
Copy 5
Checked out Due: 2020-10-1 Recall This

Nurse, Stack

Call Number: WR140 ต367 2548
Copy 11
Available