ผู้หญิงในวาทกรรมสิทธิทางเพศ /

กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา, มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548
Subjects: สตรี -- ไทย -- ภาวะสังคม
สิทธิสตรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T5 ผ711 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Humanities, Stack

Call Number: HQ1236.5.T5 ผ711 2548
Copy 5
Available