การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ /

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2548
Subjects: ภาษาต่างประเทศ –– การศึกษาและการสอน –– การประเมินผล
ภาษาอังกฤษ –– การประเมินผล
การวัดผลทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1578 ก514 2548
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available