รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรยากจนผู้ได้รับจัดสรรที่ดินจากรัฐตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ โดย ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2., มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -- วิจัย
การจัดสรรที่ดิน -- ไทย -- พิษณุโลก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD890.55.Z9Ph51 ร451 2548
Copy 1
Available