รายงานการวิจัยความพึงพอใจในการทำงาน และความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ =

Job Satisfaction and Expectation of Presonnel with Characteristics of the Administrators of Agricultural Business Faculty, Maejo University /

โดย พิชญ์สินี กันตีโรจน์

No Cover Image
Main Author: พิชญ์สินี กันตีโรจน์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. -- คณะธุรกิจการเกษตร -- ความพอใจในการทำงาน -- ข้าราชการแทนพนักงาน -- วิจัย
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่ -- วิจัย
การบริหารงานบุคคล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HF5549.5 พ639ร 2546
Copy 1
Available