« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2549). การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (มิถุนายน 2549). กรุงเทพฯ: กลุ่มงานฯ.

MLA Citation

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (มิถุนายน 2549). กรุงเทพฯ: กลุ่มงานฯ, 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.