« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศิโรจน์ ผลพันธิน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, & สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (2549). รายงานการศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2547. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

MLA Citation

ศิโรจน์ ผลพันธิน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, and สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. รายงานการศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2547. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.