น้ำ...ความขัดแย้ง :

การคลีคลาย "ปัญหา" ของชุมชนแพรกหนามแดง /

[ทีมวิจัย]ปัญญา โตกทอง... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กชกร ชิณะวงศ์

Other Authors: ปัญญา โตกทอง, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กชกร ชิณะวงศ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ชุมชน –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
โครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง 4.
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
ชุมชนแพรกหนามแดง –– ปัญหาและข้อพิพาท
การพัฒนาลุ่มน้ำ –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TC513.T5 น511 2546
Copy 1
Available