ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารเนติบัณฑิตยสภา วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ /

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ประเสิรฐ เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS583 ท535 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available