พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 /cEnglish translation prepared by บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จำกัด

Other Authors: บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จำกัด, Chandler and Thong-Ek Law Offices Limited.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]
Subjects: ล้มละลาย -- ไทย
ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1942 พ371 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available