« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม :, & สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2547). เอกสารการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศโดยประชาชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ: ณ. โรงแรมสกลแรนด์พาเลช ถนนไอทียู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 28 พฤษภาคม 2547. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

การสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม :, and สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. เอกสารการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศโดยประชาชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ: ณ. โรงแรมสกลแรนด์พาเลช ถนนไอทียู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 28 พฤษภาคม 2547. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2547.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.