รายงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทย : ผลจากการดำเนินการของรัฐภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 =

(Thais' Quality of Life : The Government's Results of Operations Under the Provisions in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540) /

โดย สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์, บุญสม หรรษาศิริพจน์, พลาพรรณ คำพรรณ์, มนตรี เกิดมีมูล

Main Author: สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
Other Authors: บุญสม หรรษาศิริพจน์, พลาพรรณ คำพรรณ์, มนตรี เกิดมีมูล, สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทิพเนตร์การพิมพ์, 2548
Subjects: คุณภาพชีวิต -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55 ร451 2548
Copy 1
Available