สังคมและวัฒนธรรม /

โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: สังคม
วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ –– วิธีวิทยา
มนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 301 จ682ส 2549
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 จ682ส 2549
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available