ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง =

EFFECTS OF SELF EFFICACY PROMOTION PROGRAM ON HEALTH BEHAVIORS AND LEVELS OF BLOOD PRESSURE OF THE PATIENTS WITH HYPERTENSION /

ปาริชาติ กาญจนพังคะ

No Cover Image
Main Author: ปาริชาติ กาญจนพังคะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ความดันเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง -- การดูแลตนเอง -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC685.H8 ป554ผ 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ป554ผ 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
In transit