รังสีวินิจฉัย =

Diagnostic radiology /

คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์

Other Authors: กฤษฎี ประภาสะวัต,, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา. คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Diagnostic -- Imaging
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN180 ร319 2550
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WN180 ร319 2550
Copy 1
Available