รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง :

กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /

หัวหน้าโครงการวิจัย นันทิยา หุตานุวัตร ; คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง

Main Author: นันทิยา หุตานุวัตร
Other Authors: สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549
Subjects: ข้าวอินทรีย์ –– การปลูก –– ไทย –– อุบลราชธานี –– วิจัย
ข้าวหอม –– การปลูก –– ไทย –– อุบลราชธานี
เกษตรอินทรีย์ –– ไทย –– อุบลราชธานี –– วิจัย
เกษตรธรรมชาติ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Research

Call Number: SB191.R5 น431ร 2549
Copy 4
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB191.R5 น431ร 2549
Copy 1
Available