รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :

กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ /

หัวหน้าโครงการผู้วิจัย นันทิยา หุตานุวัตร ; คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา

Main Author: นันทิยา หุตานุวัตร
Other Authors: มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549
Subjects: ข้าวอินทรีย์ –– การปลูก –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
ข้าวหอม –– การปลูก –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
เกษตรอินทรีย์ –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
เกษตรธรรมชาติ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB191.R5 น431ร 2549
Copy 1
Available