รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :

กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /

หัวหน้าโครงการวิจัย นันทิยา หุตานุวัตร, คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส

Main Author: ปราณีต งามเสน่ห์
Other Authors: สังวาล แก่นโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549
Subjects: ข้าวอินทรีย์ –– การปลูก –– ไทย –– ร้อยเอ็ด –– วิจัย
ข้าวหอม –– การปลูก –– ไทย –– ร้อยเอ็ด –– วิจัย
เกษตรอินทรีย์ –– ไทย –– ร้อยเอ็ด –– วิจัย
เกษตรธรรมชาติ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB191.R5 น431ร 2549
Copy 1
Available