พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย :

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกีรยติและซีดีมัลติวิชั่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติและซีดีมัลติวิชั่น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498- –– พระราชกรณียกิจ –– แง่การศึกษา
ครู –– ไทย
การศึกษา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LA1221 พ358 2548
Copy 1
Available
Copy 1
Available