รายงานเรื่องการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลผลิตอาหารแปรรูปทางการเกษตร /

โดย สุมาลี เหลืองสกุล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สุมาชี เหลืองสกุล, สมใจ ศิริโภค, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
อาหาร –– การเก็บและรักษา
การปนเปื้อนในอาหาร
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX601 ร451
Copy 1
Available