สังคมและวัฒนธรรม /

โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: สังคม
วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ –– วิธีวิทยา
มนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HD30.28 จ682ส 2549
Copy 1
Available