รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศกับการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในระดับรากหญ้าของญี่ปุ่นในประเทศไทย =

Foreign Aid and the Promotion of Sustainable Development: The case study of Japanese ODA - GGP Projects in Thailand /

โดย ศิริพร วัชชวัลคุ

No Cover Image
Main Author: ศิริพร วัชชวัลคุ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: การพัฒนาชนบท
การพัฒนาแบบยั่งยืน –– ไทย
ความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9.C6 ศ463ร 2550
Copy 1
Available