« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กนกวรรณ มะโนรมย์, & สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. (2548). บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา.

MLA Citation

กนกวรรณ มะโนรมย์, and สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.