« Back to Record

Record Citations

APA Citation

เลิศชาย ศิริชัย, & สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. (2548). งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี: มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา.

MLA Citation

เลิศชาย ศิริชัย, and สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี: มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.