รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานบริการวารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา /

จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา, นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์

Main Author: จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
Other Authors: นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์, มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.] 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยบูรพา. -- สำนักหอสมุด -- การศึกษาการใช้ -- วิจัย
วารสาร -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย
วารสาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z675.U5 จ155ร 2551
Copy 1
Available