ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร /

เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร, อารี จำปากลาย

Main Author: เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร
Other Authors: อารี จำปากลาย, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language:
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Subjects: พฤติกรรมสุขภาพ วิจัย
แรงงานและกรรมกร แง่อนามัย ไทย สมุทรสาคร วิจัย
ชาวประมง แง่อนามัย ไทย สมุทรสาคร วิจัย
แรงงานและกรรมกร แง่อนามัย ไทย สงขลา วิจัย
ชาวประมง แง่อนามัย ไทย สงขลา วิจัย
โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม ไทย สมุทรสาคร วิจัย
โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม ไทย สงขลา วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information