« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ปิยนาถ บุนนาค, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, & สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2549). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

MLA Citation

ปิยนาถ บุนนาค, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, and สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.