พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ /

หัวหน้าโครงการ ปิยนาถ บุนนาค ; ผู้ร่วมวิจัย สุนันท์ อัญชลีนุกูล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ปิยนาถ บุนนาค, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– วิจัย
การบริหาร –– วิจัย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 พ343 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available