การตลาดระหว่างประเทศ =

International marketing /

สุดาพร กุณฑลบุตร

Main Author: สุดาพร กุณฑลบุตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: การตลาดเพื่อการส่งออก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1416 ส769ก 2546
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available