คู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า :

พร้อมกรณีศึกษาและเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง = Customer satisfaction survey handbook /

[ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

Main Author: ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Subjects: ความพอใจของผู้บริโภค –– คู่มือ
บริการลูกค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.335 ณ342ค 2549
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available