รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ /

พระพรหมคุณาภรณ์

Main Author: พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2548
Subjects: รัฐศาสตร์
พุทธศาสนากับการเมือง
พุทธศาสนา
สงฆ์ –– ไทย
จริยธรรม
นักการเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: BQ4570 พ335ร 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Not available