คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547
Subjects: กฎหมายปกครอง
การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2730.A28 ค695 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available