เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2551 :

Leadership in medicine /

บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์

Other Authors: ชุษณา สวนกระต่าย,, กมล แก้วกิติณรงค์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical Medicine –– congresses.
Family Practice –– congresses.
Medicine –– congresses.
Physicians, Family –– congresses.
Therapeutics –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB100 ว896 2551
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available