« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สหัทยา วิเศษ, ทรงพล เจตนาวณิชย์,, & สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. (2551). KM ภาคปฏิบัติ: ประสบการณ์ของคน ชุมชนองค์กรในการจัดการความรู้ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.

MLA Citation

สหัทยา วิเศษ, ทรงพล เจตนาวณิชย์, and สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. KM ภาคปฏิบัติ: ประสบการณ์ของคน ชุมชนองค์กรในการจัดการความรู้ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.