« Back to Record

Record Citations

APA Citation

จอมใจ ไชยโคตร, นวลปราง ก๋าใจ, ประภาภรณ์ หรุจันทร์, สาริณี มิ่งขวัญ, & หวิว ลีมุน. (2549). กระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.

MLA Citation

จอมใจ ไชยโคตร, et al. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา. 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.