รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สภาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นิเวศวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S938 ร451 2548
Copy 1
Available