รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทเขินเชียงใหม่ - เชียงตุง =

Local Wisdom Development and Relationship Between the Vernarcular Houses of Thai - Kern in Chiengmai - chiengtung /

อรศิริ ปาณินท์

No Cover Image
Main Author: อรศิริ ปาณินท์
Other Authors: สมคิด จิระทัศนกุล, ดวงเงิน พูนผล, อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์, พินัย สิริเกียรติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2549
Series: ชุดโครงการภูมิปัญญาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น –– ไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง –– ไทย (ภาคเหนือ)
เขิน –– ที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคเหนือ)
เขิน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435.N69 อ379ร 2549
Copy 1
Available